Ons verhaal

Beleid

Gekoppeld aan het onderwijs

De inzet wordt uiteraard gekoppeld aan het onderwijs in de betreffende wijk en aan het sportverenigingsleven. Dit laat onverlet dat deze wijkgerichte aanpak past binnen een integrale Maassluis brede aanpak en vanuit een integraal team wordt geopereerd. Er wordt nadrukkelijk in samenhang gewerkt met bestaande of nieuwe projecten op het gebied van sport, beweging, gezonde voeding en brede school activiteiten.

Meer informatie

Sport heeft zich als middel om de jongeren van Maassluis een gezonde levensstijl te laten leiden, om jongeren te vormen in gedrag en zelfvertrouwen en om de sociale cohesie te versterken, al duidelijk bewezen. Het is wel van belang om de kwaliteit van het aanbod en de aard van het aanbod goed aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.

Om het project structureel te kunnen laten slagen, is inbedding in, c.q. afstemming met het onderwijs van essentieel belang. Om voor het onderwijs een belangrijk instrument te zijn, is het zaak om zowel inhoudelijk als financieel haalbaar te zijn en “lasten verlichtend” voor docenten.

Het verenigingsleven vervult bij uitstek de rol als platform voor een gezonde leefstijl voor alle leeftijdsgroepen en biedt daarmee voor jongeren ook een mogelijkheid om in de volgende levensfase na de schoolcarrière sportief actief te blijven. Verenigingen hebben het soms lastig met het werven van nieuwe leden, het op de wat langere termijn vasthouden van leden en met het vinden van voldoende kader. Door in dit project nadrukkelijk samen te werken met het verenigingsleven kan er op diverse vlakken een meerwaarde ontstaan voor de verenigingen.

De wijkgerichte aanpak krijgt in steeds meer gemeenten prioriteit. Sociale cohesie, “schoon, heel en veilig”, stimuleren van participatie, de ontwikkeling van Integrale Kind Centra, sportbuurtwerk ism verenigingsleven, zijn een aantal voorbeelden van wijkgerichte initiatieven. Door o.a. ism de wijkverenigingen en vanuit derde geldstromen ( ZonMw) verbindingen te leggen met alle programma’s in de wijken, ontstaat er een win-win situatie met een positief effect voor de wijken.

Het spreekt voor zich dat het nog nadrukkelijker verbinden van diverse beleidsvelden, programma’s en projecten een versterkend effect zal hebben. Draagvlak en effectiviteit worden verstevigd en resultaatmeting wordt eerder mogelijk.